Disclaimer BrightCampaigns

BrightCampaigns  is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 71124527.  Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door de website van BrightCampaigns te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken op welke wijze dan ook stemt u in met deze voorwaarden.

BrightCampaigns is zich bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken op deze website. Alle inhoud welke door BrightCampaigns wordt gecommuniceerd op de website, via de nieuwsbrief en via andere kanalen is dan ook met zorg vastgesteld. Niettemin kan BrightCampaigns geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Evenmin kan BrightCampaigns aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of het niet foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijst BrightCampaigns u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Iedere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie op de website door te geven, te openbaren, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van BrightCampaigns of diens licentiegevers.

Aan de geboden informatie op de website alsmede aan de prijsopgaven op de website kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen door BrightCampaigns zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wijzigingen vindt u op deze pagina. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 27 maart 2018.

Hebt u vragen of opmerkingen over deze disclaimer van BrightCampaigns, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

BrightCampaigns

T | +31 (0) 85 30 33 415

E | info@brightcampaigns.com